Trong kinh A Di Đà có đoạn như thế này: Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa...

Trong kinh A Di Đà có đoạn như thế này: Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa...

Trong kinh A Di Đà có đoạn như thế này: Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa...

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Trong kinh A Di Đà có đoạn như thế này: Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa...

Ông Huỳnh Anh Kiệt, sanh năm1960 (40 tuổi), tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cư ngụ tại thành phố Oregon, Hoa Kỳ, hỏi: - Trong kinh A Di Đà có đoạn như thế này: Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ tát vi bạn lữ. Mỗi lần tụng kinh A Di Đà xong, tôi có đọc các câu trên nhưng không hiểu nghĩa.Tôi có đem câu này hỏi các Thầy, nhưng tôi nghe vẫn không vừa ý. Không biết ở đây, Thầy giải nghĩa như thế nào? Vì tôi có đọc cuốn sách của Nguyễn Nhân do Thầy giải thích về đạo Phật. Chúng tôi nghe như có gì khác với sự hiểu biết bình thường của tôi. Vậy, xin Thầy vui lòng giải nghĩa bốn câu trên cho chúng tôi hiểu được không?

Trưởng ban vui vẻ đáp: - Thật tình bốn câu trên là bốn câu từ thấp đến cao tột của kinh A Di Đà. Người nào tụng kinh xong, cũng hồi hướng bài kệ trên. Bốn câu trên có ý nghĩa như sau:

Câu 1: - Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ Trung: Tây phương ở đây không phải là hướng Tây của chúng ta đang ở mà là chỗ chúng ta không còn vọng niệm. Tịnh độ trung có nghĩa là thanh tịnh nơi Tâm chính mình, vì Đông phương Phật thì có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, tượng trưng cho chiếu soi hay khởi đầu. Còn Tây Phương Cực Lạc là nước của Đức Phật A Di Đà, tượng trưng cho nghỉ ngơi, thảnh thơi, an lạc, nhưng an lạc trong cái Thanh tịnh. Vì có Đông có Tây nên có Giữa, tức Trung, là nơi chúng ta, tức Tịnh Độ của chính nơi chúng ta vậy.

Câu 2: - Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Cửu phẩm là chín phẩm gồm: 1.Thượng phẩm thượng sanh. 2.Thượng phẩm trung sanh. 3.Thượng phẩm hạ sanh. 4.Trung phẩm thượng sanh. 5.Trung phẩm trung sanh. 6.Trung phẩm hạ sanh. 7.Hạ phẩm thượng sanh. 8.Hạ phẩm trung sanh. 9.Hạ phẩm hạ sanh. Nếu giảng hết thì quá dài, chúng tôi chỉ nêu vài phẩm để quí vị hiểu:

Thượng phẩm thượng sanh: Chúng ta Niệm nam mô A Di Đà Phật, khi tiếng Niệm của chúng ta không Niệm nữa mà tiếng nam mô A Di Đà Phật vẫn “trôi chảy” trong tâm vật lý của chúng ta, giống như chiếc xe đổ dốc, không cần cho máy chạy mà nó vẫn đổ ào ào, nghe Người chúng ta vui kỳ diệu lắm, chính lúc này là lúc chúng ta hòa vào cõi Tịnh Độ Trung của chúng ta, sự sống lúc này của Người Niệm là tạm mượn thân xác để sống, khi xác thân Người niệm hết duyên, họ tự bỏ và liền ẩn vào hoa sen nơi cõi Tịnh Độ, tức khắc được sanh ra từ hoa sen và gặp ngay Đức Phật A Di Đà, cũng ngay trong lúc này, chúng ta thấy hằng hà sa số các Đức Phật khác, chứ không phải thấy một mình Đức Phật A Di Đà không thôi đâu. Xin nói rõ thêm, khi Người tu dùng tâm vật lý tu vào được Tịnh Độ Trung rồi, đồng nghĩa Người tu bên Thiền tông dùng tâm vật lý để tu, thấy được bờ ngăn cách của Hải Triều Âm. Nếu ai biết vượt Hải Triều Dương, thì vị đó vào được trong Bể tánh Thanh Tịnh Phật tánh. Còn vị nào tu theo Tịnh độ, nhận được Tịnh Độ Trung ở nơi mình rồi, mà biết vượt cửa Tịnh Độ Trung này, vị đó sẽ được hút vào cái Vô lượng thọ, Vô lượng quang và Vô lượng công đức của chính mình; đồng nghĩa mình đã sống trong Tịnh Độ nước của Đức Phật A Di Đà. Còn bên Thiền tông gọi chỗ này là Pháp Thân Thanh Tịnh của chính mình. 

Thượng phẩm trung sanh: Người tu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn: Tức khi Tâm vật lý Người niệm chỉ còn duy nhất có tiếng nam mô A Di Đà Phật, nhưng chưa được tự động trôi chảy. Khi không còn niệm, tâm vật lý trở lại sanh hoạt bình thường. Khi gần lâm chung, Người đó cũng niệm nam mô A Di Đà Phật, không một tạp niệm nào, Người đó liền được ẩn vào hoa sen ở cõi Thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, cách một ngày một đêm Người đó được sanh ra và thấy Đức Phật A Di Đà chỉ một lần thôi, và ở trong hoa sen đó thêm nửa tiểu kiếp nữa mới được nhập vào cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, (một tiểu kiếp là 1.679.000 năm, tính theo địa cầu này) Mỗi một bậc hạ xuống nửa tiểu kiếp. Vì vậy, hạ phẩm hạ sanh là Người từ nhỏ đến lớn không biết tu hành là gì, niệm Phật là gì, khi lâm chung bỗng nhiên có duyên Niệm được vài tiếng nam mô A Di Đà Phật, nhưng nếu Người này có phước Dương và có ham muốn thì cũng được về nước Cực Lạc, nhưng phải ở trong hoa sen của mình 32 tiểu kiếp, tính ra số năm ở thế giới này là 53.728.000 năm! Rồi mới được sanh ra và bắt đầu nghe các vị Bồ tát dạy tu 37 phẩm trợ đạo, các vị này mới bắt đầu tu lần lần để chứng được quả vị A La Hán. Từ Trung phẩm thượng sanh trở xuống, khi hoa sen sanh ra, Người tu chỉ được các vị Bồ tát bất thối dạy đạo như là Đức Bồ tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù hay Phổ Hiền, v.v... giáo hóa thôi, chứ Đức Phật A Di Đà không giáo hóa những Người ở hàng Trung phẩm và hạ phẩm này.

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 13 | Hôm nay: 57 | Hôm qua: 239 | Tổng truy cập: 1004705
Đặt câu hỏi trực tuyến