CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
NỘI QUY CỦA NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NỘI QUY

CỦA NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ

THIỀN TÔNG VIỆT NAM

PHẢI 10 KHÔNG, GỒM:

1. Không lừa thầy phản bạn.

2. Không lừa đảo người khác.

3. Không chiếm lấy của ai một vật gì, dù là nhỏ nhất.

4. Không chê người khác.

5. Không chửi người khác.

6. Không phá người khác.

7. Không hại người khác.

8. Không nói xấu người khác.

9. Không thưa kiện người khác.

10. Không đặt điều hay bịa chuyện về người khác.

NẾU VI PHẠM 1 TRONG CÁC ĐIỀU TRÊN THÌ PHẢI 6 KHÔNG:

1. Không còn xứng đáng là người tu Thiền Tông.

2. Không còn xứng đáng giữ giấy Chứng Nhận là Phật tử Thiền Tông.

3. Không còn xứng đáng giữ bằng Chứng Nhận là Phật gia Thiền Tông.

4. Không còn xứng đáng giữ bằng Chứng Nhận là Thiền Tông gia.

5. Không còn xứng đáng đến chùa Thiền Tông Tân Diệu.

6. Không nên tiếp xúc với người vi phạm này.

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI TU

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM:

—oooOOOooo—

* Tu đúng Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Được Giác Ngộ, Giải Thoát và An toàn trở về Phật giới, để thành Phật.

* Tu sai Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Bị Nhân quả, phải đi vào 6 đường Luân hồi, gồm:

 1. Phản pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Bị Nhân quả vào Hầm Lửa Lớn, sống bằng tuổi thọ của 1 trái đất.

 1. Chê pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Bị Nhân quả vào Hầm Lửa Lớn, sống bằng tuổi thọ của 5 trái đất.

 1. Chửi pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Bị Nhân quả vào Hầm Lửa Lớn, sống bằng tuổi thọ của 10 trái đất.

 1. Phá pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Bị Nhân quả vào Hầm Lửa Lớn, sống bằng tuổi thọ của 20 trái đất.

 1. Cướp pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Bị Nhân quả vào Hầm Lửa Lớn, sống bằng tuổi thọ của 30 trái đất.

 1. Tiêu diệt pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

– Bị Nhân quả vào Hầm Lửa Lớn, sống bằng tuổi thọ của 50 trái đất.

– Vĩnh viễn không trở lại làm người, chỉ làm loài Vi trùng, chuyên ăn thịt thối!

Trích trong quyển

Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NHÂN QUẢ

CỦA NGƯỜI TU THEO 5 PHÁP MÔN ĐẠO PHẬT VẬT LÝ:

—oooOOOooo—

 1. Pháp môn Đạo Phật Tiểu thừa:

* Tu đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Tiểu thừa:

– Thành Thánh A La Hán.

* Tu không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Tiểu thừa:

– Bị Nhân quả đi 2 nơi:

Nơi 1: Bị xuống Địa Ngục!

– Nếu bịa chuyện linh thiêng, lấy tiền của người không trí tuệ.

Nơi 2: Bị làm Hoa Báo!

– Nếu giảng không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Tiểu thừa, mà nhận tiền của nhiều người cúng dường.

 1. Pháp môn Đạo Phật Trung thừa:

* Tu đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Trung thừa:

– Thành Giảng sư đạo Phật.

* Tu không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Trung thừa:

– Bị Nhân quả đi 2 nơi:

Nơi 1: Bị xuống Địa Ngục!

– Nếu bịa chuyện linh thiêng, lấy tiền của người không trí tuệ.

Nơi 2: Bị làm Hoa Báo!

– Nếu giảng không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Trung thừa, mà nhận tiền của nhiều người cúng dường.

 1. Pháp môn Đạo Phật Đại thừa:

* Tu đúng quyển Giáo lý Đại thừa:

– Thành Kỹ sư đạo Phật.

* Tu không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Đại thừa:

– Bị Nhân quả đi 2 nơi:

Nơi 1: Bị xuống Địa Ngục!

– Nếu bịa chuyện linh thiêng, lấy tiền của người không trí tuệ.

Nơi 2: Bị làm Hoa Báo!

– Nếu giảng không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Đại thừa, mà nhận tiền của nhiều người cúng dường.

 1. Pháp môn Đạo Phật Tịnh Độ Tông:

* Tu đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Tịnh Độ Tông:

– Vãng sanh lên Nước Trời Cực Lạc, hưởng sung sướng tột cùng.

* Tu không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Tịnh Độ Tông:

– Bị Nhân quả đi 2 nơi:

Nơi 1: Bị xuống Địa Ngục!

– Nếu bịa chuyện linh thiêng, lấy tiền của người không trí tuệ.

Nơi 2: Bị làm Hoa Báo!

– Nếu giảng không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Tịnh Độ Tông, mà nhận tiền của nhiều người cúng dường.

 1. Pháp môn Đạo Phật Mật Chú Tông:

* Tu đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Mật Chú Tông:

– Được làm Thần Y trị bệnh. Chết được làm Thần thừa hành.

* Tu không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Mật Chú Tông:

– Bị Nhân quả đi 2 nơi:

Nơi 1: Bị xuống Địa Ngục!

– Nếu bịa chuyện linh thiêng, lấy tiền của người không trí tuệ.

Nơi 2: Bị làm Hoa Báo!

– Nếu giảng không đúng quyển Giáo lý Đạo Phật Mật Chú Tông, mà nhận tiền của nhiều người cúng dường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THƯ XIN NHẬN LẠI

* GIẤY CHỨNG NHẬN PHẬT TỬ THIỀN TÔNG.

* BẰNG CHỨNG NHẬN PHẬT GIA THIỀN TÔNG.

CỦA BÀ NGUYỄN THỊ QUẾ LAN, CƯ NGỤ NHÀ SỐ 501, ẤP XOÀI ĐÔI, XÃ LONG TRẠCH, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN.

—oooOOOooo—

 

Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi

Trân trọng gửi trình đến bà Nguyễn Thị Quế Lan 4 phần như sau:

Phần 1:

Trước, Ban Quản trị Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi gửi lời thăm hỏi và chúc bà luôn có nhiều sức khỏe.

Sau, kính mong bà Quế Lan hãy gởi trả lại cho Ban Quản trị Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi 2 giấy chứng nhận sau:

 Một giấy Chứng nhận là Phật tử Thiền Tông.

 Hai bằng Chứng nhận là Phật gia Thiền Tông.

* Vì sao Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi rất mong bà hãy gửi trả lại 2 giấy chứng nhận này?

Xin thưa:

Vì Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi sợ bà Quế Lan bị nhiễm đạo Tà!

Kính thưa bà Nguyễn Thị Quế Lan:

– Trước đây, Bà Nguyễn Thị Quế Lan có đến tỉnh Bình Dương, nhờ ông Huỳnh Uy Dũng, Giám đốc khu Du lịch Đại Nam 2 phần:

– Một là, bà  trình với ông Huỳnh Uy Dũng, Giám đốc khu Du lịch Đại Nam:  Là Chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy đạo Tà!

– Hai là, bà nhờ ông Huỳnh Uy Dũng, Giám đốc khu Du lịch Đại Nam: Hãy kéo hơn 70.000 người đang tu theo đạo Tà tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, để những người này không bị nhiễm đạo Tà!

 Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi, xin thành thật cám ơn sự nhiệt tình hết mức của bà Quế Lan!

 Vì sao Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi cám ơn bà như vậy?

– Vì hiện nay, có hơn 70.000 người, đã rời khỏi chùa Thiền Tông Tân Diệu rồi. Nhờ vậy, mỗi tháng chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi, không còn tốn 30 triệu đồng, để nấu cơm cho 70.000 người này ăn nữa.

Xin cám ơn về sự nhiệt tình của bà Quế Lan thật nhiều.

Tiện đây, Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi, cũng xin bà Quế Lan hãy gởi trả lại giấy và bằng Chứng nhận rằng, bà là người đã từng tu tại chùa Thiền Tông Tân Diệu!

Vì sao chúng tôi phải xin lại giấy và bằng chứng nhận như vậy?

– Xin trân trọng trình báo cho bà Nguyễn Thị Quế Lan biết:

– Vì nếu bà Nguyễn Thị Quế Lan tiếp tục giữ giấy và bằng chứng nhận này, thì chắc chắn bà Quế Lan sẽ tiếp tục bị nhiễm đạo Tà đó!

Vì sợ bà Nguyễn Thị Quế Lan tiếp tục bị nhiễm đạo Tà, nên Ban Quản trị chúng tôi mới xin bà Quế Lan gởi lại giấy và bằng Chứng nhận bà đã từng là Phật tử và Phật gia tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, là vậy!

Chúng tôi rất mong bà Nguyễn Thị Quế Lan sẽ gởi trả lại cho Ban Quản trị chùa Thiền Tông chúng tôi giấy và bằng nói trên.

Trân trọng cám ơn bà Nguyễn Thị Quế Lan thật nhiều.

Phần Hai: Về việc bà Nguyễn Thị Quế Lan, chửi và mạt sát tất cả anh em trong Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu là những người tu theo đạo Ma!

Xin thành thật cám ơn bà Nguyễn Thị Quế Lan đã nhắc nhở chúng tôi.

– Chúng tôi xin hứa với bà Nguyễn Thị Quế Lan là không dám tu theo đạo Ma nữa.

– Vài tháng nữa, chúng tôi sẽ đem đạo Thánh vào chùa Thiền Tông Tân Diệu để tu, để những người trong Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu thành Thánh hết, không còn thành Ma nữa!

Một lần nữa, xin cám ơn bà Nguyễn Thị Quế Lan thật nhiều. Nhờ bà mà Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mới sáng mắt ra!

Phần Ba: Việc bà Nguyễn Thị Quế Lan, đòi Thiền gia Thu Thảo trả 100 triệu đồng.

Thực tế, Thiền gia Thu Thảo chỉ bán sách giùm chùa Thiền Tông Tân Diệu, thì làm gì có số tiền lớn này mà trả lại cho bà.

Phần này, Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có đề nghị với bà Nguyễn Thị Quế Lan như sau:

– Bà Nguyễn Thị Quế Lan, đã có lập Vi Bằng về việc bà đã bắt buộc Thiền gia Thu Thảo phải đưa cho bà Quế Lan 100 triệu đồng rồi. Vậy, xin bà Quế Lan cứ đưa ra tòa, để tòa xử Thiền gia Thu Thảo phải trả lại cho bà bao nhiêu, thì chúng tôi sẽ đi xin tiền của những người thích làm từ thiện, mỗi người vài đồng,  để trả lại cho bà Quế Lan.

Xin bà Quế Lan nên đưa ra tòa sớm, để chúng tôi biết được số tiền tòa ra lệnh cho Thiền gia Thu Thảo, phải trả lại cho bà Quế Lan bao nhiêu?

Mong bà Quế Lan đưa ra tòa sớm, để chúng tôi thực hiện.

Trân trọng kính chào và cám ơn bà Quế Lan thật nhiều!

Phần Bốn: Về việc bà Nguyễn Thị Quế Lan, đòi Thiền gia Hồng Phượng phải trả lại hết số tiền, mà bà Quế Lan đã đưa để mua rau cải cho nhà bếp chùa Thiền Tông Tân Diệu, nấu cơm chay đãi khách đến chùa ăn, mỗi khi chùa Truyền thiền và giải đáp Thiền Tông.

Phần này,  bà Nguyễn Thị Quế Lan cũng đã lập Vi Bằng rồi.

– Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi, cũng kính mong bà Nguyễn Thị Quế Lan, nên đưa ra tòa sớm và nêu tổng số tiền mà bà Quế Lan, đã mua rau cải cúng cho nhà bếp chùa Thiền Tông Tân Diệu là bao nhiêu tiền?

– Khi tòa ấn định số tiền này.

– Thì Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, mới biết được, để chúng tôi cũng đi xin những người thích làm từ thiện vài đồng, để trả lại cho bà Nguyễn Thị Quế Lan.

 Xin bà Quế Lan gấp rút đưa ra tòa sớm, để chúng tôi thực hiện.

Trân trọng kính chào và xin cám ơn về sự nhiệt tình của bà Quế Lan thật nhiều!

Tập thể Ban Quản trị Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu đồng ký tên.

 

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 15 | Hôm nay: 221 | Hôm qua: 465 | Tổng truy cập: 917617
Đặt câu hỏi trực tuyến