CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
CÔNG THỨC GIẢI THOÁT. LỜI DẶN DÒ ĐỂ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI (BẢN MỚI).

Phần thứ nhất:

- Đức Thế Tôn dạy về danh hiệu người tu theo đạo Phật, pháp môn Thiền tông được gọi 4 danh gọi như sau:

+/Thứ nhất: Người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, được gọi là “Phật tử Thiền tông” và kèm theo tên thật của họ.

+/Thứ hai: Người đạt được “Bí mật Thiền tông”, được gọi là “Phật gia Thiền tông” và kèm theo tên thật của họ.

+/Thứ ba: Vị được phong là “Thiền tông gia”, gọi tắt là “Thiền gia”, chỉ nêu chữ lót và tên, còn vị nào không có chữ lót, thì phải để họ và tên.

+/Thứ tư: Vị được phong là “Thiền tông sư”, gọi tắt là “Thiền sư”, đặt danh hiệu cho họ.

☆Phần thứ hai:

Đức Thế Tôn dạy:

- Người sống trên trái đất này, bắt buộc phải sống theo Qui luật Nhân quả luân hồi và sức hút của điện từ Âm Dương nơi trái đất này, không người nào thoát ra quy luật này được và phải hiểu như sau:

+/Một: Sở dĩ sắc thân con người có, là do tánh Phật ham muốn có 1 Kim Thân Phật lớn, nên vào Dòng tộc con người, mượn Thân và Tánh con người tạo công đức, để mang trở về Phật giới định hình ra Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một Kim Thân Phật.

+/Hai: Mỗi một sắc thân con người, phải luân hồi nơi trái đất và Tam giới này ít nhất là 50 tỷ năm mới có cơ may trở về Phật giới được!

Vì sao bị luân hồi lâu như vậy?

Như Lai phân tích:

- Tánh Phật, thì muốn mượn Thân người để tạo công đức, trở về Phật giới.

- Thân người, thì có Tánh người. Tánh người, thì muốn tánh Phật ở mãi trong Thân người, nên mới lâu như vậy.

Để chi vậy?

- Để đi luân hồi các nơi.

Vì sao Tánh người giữ tánh Phật được lâu?

- Vì trong mỗi Tánh người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.

Mà Tánh con người có 2 cái đặc biệt:

'- Một là Tưởng

-  Hai là Tham.

Hai thứ này, là cốt lõi để dẫn Tánh Phật đi luân hồi mãi nơi trái đất cũng như trong Tam giới này.

Như Lai nói rõ về cái Tưởng của Tánh người:

1/- Con người Tưởng: Trái đất này là do Đấng nào đó tạo ra.

2/- Con người Tưởng: Muốn giàu có thì phải cầu xin Đấng này.

3/- Con người Tưởng: Muốn lên Trời ở, thì cầu xin Đấng nào đó.

Nói tóm lại, cái Tưởng của Tánh người rất phong phú. Vì vậy, nó dẫn Tánh Phật đi khắp cùng nơi trái đất và Tam giới này hằng mấy chục tỷ năm như vậy.

Đức Phật nói rõ về cái Tham của Tánh người:

1/- Con người Tham: Bỏ tiền ra 1 đồng, mà muốn thu lại bạc trăm.

2/- Con người Tham: Tiền xài 3 - 4 đời không hết, mà cũng muốn kiếm thêm.

3/- Con người Tham: Nhà có 100 cái, đất đã có cả ngàn mẫu, mà cũng muốn mua thêm.

V.v…

Vì hai phần này, mà người khôn lanh một chút, họ Tưởng ra đủ chuyện để lừa người mê muội!

Còn người mê muội tưởng thật cho là đúng nên tin.

Người khôn và người mê muội này, họ tự gieo Nhân quả với nhau để đi luân hồi nên mới lâu như vậy.

Như Lai dạy:

- Người sống trên trái đất này, phải sống bằng trí tuệ sáng suốt của mình, ai nói gì cũng phải suy xét cho thật kỹ, xem coi có đúng hay không. Nếu đúng thì hãy tin, còn không đúng thì đừng có tin.

Còn chưa hiểu rõ mà tin, thì người này mê muội vậy.

Như Lai cũng dạy:

- Nơi thế giới này, có 6 đường đi luân hồi do cái Tưởng, suy nghĩ và hành động của con người tạo ra:

☆Đường đi số 1:

- Mình suy nghĩ làm phước thiện.

- Cầu mong đến cõi trời Thanh tịnh sinh sống.

- Suy nghĩ và hành động của mình.

- Tự mình tạo ra làn sóng nghiệp điện từ Âm Dương, ngang bằng với 1 trong 11 hành tinh ở cõi trời Vô Sắc.

- Nên khi hết duyên sống nơi thế giới này, Trung ấm thân của mình, tự động đưa mình vào 1 trong 11 hành tinh cõi trời Vô Sắc sinh sống.

- Nếu nghiệp phước thiện Dương của mình đầy đủ, thì sống ở đây được 100.000 năm so với địa cầu này.

- Nếu mình chỉ tạo nghiệp phước thiện Dương có: 30 - 50 - hay 70%, thì tuổi thọ cũng ngần ấy thôi, rồi quay trở lại Dòng tộc, làm người và tạo nghiệp khác đi luân hồi nữa.

Ở cõi trời Vô Sắc này:

- Không lao động, chỉ vui chơi trong thanh tịnh.

- Còn muốn an vui thanh tịnh nhiều hơn, phải dụng công ngồi thiền, thì an vui thanh tịnh tăng lên từ 50 đến 100 lần, so với bình thường.

- An vui thanh tịnh này, không diễn tả bằng văn viết của thế giới loài Người được.

☆Đường đi số 2:

- Mình suy nghĩ làm phước thiện.

- Cầu mong đến cõi trời Hữu Sắc sinh sống.

 - Suy nghĩ và hành động của mình.

- Tự mình tạo ra làn sóng nghiệp điện từ Âm Dương, ngang bằng với cõi trời Hữu Sắc.

- Nên khi hết duyên sống nơi thế giới này, Trung ấm thân của mình, tự động đưa mình vào cõi trời Hữu Sắc sinh sống.

- Nếu nghiệp phước thiện Dương của mình đầy đủ, thì sống ở đây được 10.000 năm so với địa cầu này.

Nếu mình chỉ tạo nghiệp phước thiện Dương có: 30 - 50 - hay 70%, thì tuổi thọ cũng ngần ấy thôi, rồi quay trở lại Dòng tộc, làm người và tạo nghiệp mới đi luân hồi nữa.

Ở cõi trời Hữu Sắc này:

- Không lao động, chỉ vui chơi trong cảnh vui tươi rực rỡ.

☆Đường đi số 3:

- Suy nghĩ làm phước thiện Dương, cầu mong đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống.

- Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung ấm thân của mình, tự động mang mình đến nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống.

- Ở nước Tịnh Độ này, có khác với cõi trời Hữu Sắc như sau:

1/- Ngày nào cũng đi cúng dường các nơi thờ Phật.

2/- Mỗi tháng có 1 giờ học đạo Giác ngộ và Giải thoát.

- Ngoài 2 phần nói trên, muốn dạo chơi đâu cũng được tự do.

- Tuổi thọ ở nước Tịnh Độ này cũng 10.000 năm so với địa cầu này. Tuổi thọ đủ hay thiếu, là tùy theo nghiệp phước thiện Dương của mình đã tạo ra ở thế giới loài Người.

Khi hết nghiệp phước thiện sống ở nước Tịnh Độ, trước khi trở lại thế giới loài Người sống tiếp. Đức Phật A Di Đà dẫn mình ra ao sen kiểm thiền. Nếu mình đã giác ngộ và hiểu công thức giải thoát, thì Đức Phật A Di Đà xác nhận mình bằng câu;

- Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh .

- Khi được Đức Phật A Di Đà xác nhận mình ngộ thiền, Ngài giữ mình ở cõi Tịnh Độ này, khi nào pháp môn Thiền tông của một vị Phật chuẩn bị công bố ra, Đức Phật A Di Đà dẫn mình trở lại thế giới loài Người đến gần nơi phổ biến pháp môn Thiền tông.

- Nhờ vậy, mình vừa nghe 2 tiếng Thiền tông liền Giác ngộ.

- Nhờ Giác ngộ này, mình tạo ra Công đức mới trở về Phật giới được.

- Còn chưa giác ngộ, thì tự mình trở lại Dòng tộc, làm người tiếp, để đi luân hồi nữa.

☆Đường số 4A:

- Suy nghĩ làm nghiệp phước thiện Dương, cầu mong đến cõi trời Tứ Thiên Vương sinh sống.

- Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung ấm thân của mình, tự động mang mình đến cõi trời Tứ Thiên Vương sinh sống.

- Cõi trời Tứ Thiên Vương này, chuyên điều hành các hành tinh trong Tam giới.

- Tuổi thọ ở cõi trời Tứ Thiên Vương là 1.000 năm so với địa cầu.

- Tuổi thọ đủ hay thiếu, là tùy theo nghiệp phước thiện của mình đã tạo ra ở thế giới loài Người.

- Khi hết nghiệp phước thiện Dương, Trung Ấm Thân của mình, tự động đưa mình trở lại Dòng tộc, làm người tiếp, tạo nghiệp khác, đi luân hồi nữa.

- Cõi trời Tứ Thiên Vương này, nằm trong vòng Hoàn đạo 2 của Tam giới. Cường lực rất mạnh, nên cõi Trời này gọi là cõi trời Dục Giới. Nhờ cường lực rất mạnh, nên những vị Trời này mới điều khiển các hành tinh trong Tam giới được.

- Cõi trời Tứ Thiên Vương này có 4 vị Chúa Trời , gồm

1/,Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ Trách phía Đông Tam giới.

2/. Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Tây Tam giới.

3/- Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Nam Tam giới.

4/- Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách phía Bắc Tam giới.

☆Đường số 4B:

- Suy nghĩ làm phước thiện Dương, cầu mong đến cõi trời Ngọc Hoàng sinh sống.

- Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung ấm thân mình, tự động mang mình đến cõi trời Ngọc Hoàng sinh sống.

- Cõi trời Ngọc Hoàng này, sống trong khuôn phép và lễ nghi rất chuẩn mực nhất trong Tam giới này.

* Vị dân Trời nào có công thì được thưởng.

* Vị dân Trời nào có lỗi thì bị phạt.

* Đặc biệt, Chúa Trời Ngọc Hoàng có dạy:

- Nơi cõi trời Ngọc Hoàng sống đời đời.

☆Đường số 4C:

- Suy nghĩ làm nghiệp phước thiện, cầu mong đến cõi trời Dục Giới sống.

- Khi hết duyên sống nơi thế giới loài Người, Trung ấm thân của mình, tự động mang mình đến cõi trời Dục Giới sinh sống.

- Cõi trời Dục giới này chuyên hưởng thụ chớ không lao động.

- Tuổi thọ ở cõi trời Dục Giới là 1.000 năm so với địa cầu này.

- Tuổi thọ đủ hay thiếu là tùy theo nghiệp phước thiện của mình đã tạo ra ở thế giới loài Người.

- Khi hết nghiệp phước thiện Dương, Trung ấm thân của mình, tự động đưa mình trở lại Dòng tộc, làm người tiếp, tạo nghiệp khác, đi luân hồi nữa.

- Cõi trời Dục Giới này, cũng nằm trong vòng Hoàn đạo 2 của Tam giới.

☆Đường số 5;

 Chia ra làm 2 nhánh.

+/Nhánh một: Hưởng nghiệp phước Âm làm Thần:

1/- Làm Nghiệp phước thiện Âm thật nhiều. Lúc nào cũng đứng đầu chỉ huy người khác.

* Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được nghiệp phước đức Âm kéo mình vào loài Thần sinh sống.

+/Nhánh hai: Hưởng nghiệp phước Âm làm Người giàu sang.

1/- Được người khác kính nể.

2/- Có nhà cửa ruộng vườn nhiều.

3/- Tiền vàng nhiều vô số.

☆Đường số 6: Làm loài Ngạ Quỷ, chia ra làm 2 nơi.

+/Nơi 1: Ở trong Dòng tộc, làm Hương Hồn, ăn thức ăn do trong Dòng tộc nấu nướng bốc mùi ra.

* Được Dòng tộc phân bổ làm người theo nhân quả do mình đã tạo.

+/Nơi 2: Làm loài Cô Hồn.

1/- Sống ngoài Dòng tộc.

2/- Sống tự do.

3/- Không theo Nhân quả.

4/- Tự lo thức ăn hoặc giành giật thức ăn của người cúng.

5/- Muốn nói hay làm gì tùy ý, miễn làm sao có người khác tin và làm theo là được.

6/- Ở thế giới Cô Hồn này, Nhân quả nơi trái đất này không làm gì được với thế giới Cô Hồn.

Vì sao?

- Vì thế giới Cô Hồn nằm ngoài vòng Nhân quả của trái đất.

Đặc biệt, ở mỗi trái đất có “Cô Hồn Chúa”, tức Cô Hồn đi bất cứ đâu trên trái đất.

- Loại Cô Hồn này, nói gì cũng có nhiều người nghe và làm theo.

- Loại Cô Hồn này, muốn xưng gì tùy ý.

V.v…

+/Nhánh 3: Làm loài Súc sanh.

* Để trả nghiệp sát, do mình tạo ra.

* Để làm thức ăn cho các loài khác.

+/Nhánh 4: Làm loài Địa Ngục.

* Để trả nghiệp do mình gây trọng tội.

+/Nhánh 5: Làm loài Thực Vật.

* Nhánh số 5 này căn bản có 2 điều quan trọng như sau:

1- Không biết Giác ngộ Giải thoát là gì, mà đi giảng cho người khác nghe.

2- Bịa ra những chuyện linh thiêng huyền bí.

* Sau khi chết đi, bị làm “Hoa nấm” để trả nhân quả.

* Làm thức ăn cho các loài khác.

Trên đây là 6 đường căn bản luân hồi. Bất cứ ai đã sống trên trái đất này, đều phải sống theo Qui luật Nhân quả của thế giới vật lý Âm Dương này, không cách nào thoát ra được.

Quý vị phải biết:

- Trái đất này luân chuyển được là nhờ điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi thành ra có Luân hồi, nhờ Luân hồi nên mới tồn tại được.

Trên bề mặt trái đất này có lớp đất gọi là đất Nhân quả.

- Vì vậy, con người và vạn vật sống trên trái đất này, bắt buộc phải sống theo Nhân quả của trái đất, không người nào, không động vật nào, hay thực vật nào, sống ngoài Quy luật Nhân quả của trái đất này được.

Vì vậy, con người sống trên trái đất này, ham muốn luân hồi đi đâu, thì phải ham muốn thật mãnh liệt, thì mới có kết quả được.

Cũng xin lưu ý cho quý vị một điều:

* Đây là phần tuyệt mật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, từ khi lập đạo đến nay chưa 1 lần nói ra.

* Người chính thức nói ra phần tuyệt mật này là Long Nữ ở tại đất Rồng của nước Rồng, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai có đề cập đến, mà trong suốt 3 thời kỳ: Thượng - Trung và Mạt pháp, chưa có nơi nào dạy con đường trở về Phật giới sau nhiều tỷ năm quý vị đã lăn lộn nơi trái đất cũng như Tam giới này.

☆Quý vị hãy nắm thật rõ con đường trở về Phật giới:

- Đường về Phật giới có 3 căn bản như sau:

+/Một là, quý vị phải có sự ham muốn thật mãnh liệt.

+/Hai là, quý vị phải có công đức thật nhiều.

+/Ba là, quý vị phải được nghe công thức trở về Phật giới một cách rất rõ ràng thì mới mong trở về Phật giới được.

☆Đường trở về Phật giới:

☆Đầu tiên, quý vị phải hiểu rõ 3 phần như sau:

* Một: Ở trái đất và Tam giới này có 7 nơi rõ ràng:

+/Một là, nghiệp phước đức Dương, sau khi chết, được vãng sanh lên các cõi Trời hay nước Cực Lạc sống để hưởng nghiệp phước đức Dương.

+/Hai là, nghiệp phước đức Âm, sau khi chết, được làm Thần hay Người giàu sang trên trái đất này.

+/Ba là, nghiệp thích ở trong Dòng tộc, sau khi chết, ở trong Dòng tộc, để Dòng tộc phân bổ trở lại làm người, làm vợ, chồng, con, cháu với nhau.

+/Bốn là, không muốn ở trong Dòng tộc để trả nghiệp vợ, chồng con, cháu, thì ở ngoài Dòng tộc sống cuộc đời tự do làm loài Ngạ Quỷ, tức Cô Hồn Các Đản. Muốn hiện hình biến tướng, nói gì tùy ý, mượn xác những người mê tín, ngâm thơ nói kệ gì cũng được, mà không sợ Nhân quả.

Vì sao?

- Vì thế giới Cô Hồn được gọi là Thế giới sống ngoài vòng Nhân quả.

Vì sao được như vậy?

- Vì ở trái đất này, tánh Phật nào mang thân và Tánh người suy nghĩ và hành động mới bị Nhân quả mà thôi.

- Các loài khác, chỉ hưởng nghiệp phước đức Dương hay phước đức Âm hoặc trả Nhân quả.

- Còn loài Cô Hồn Các Đản, sống nơi trái đất này, không hưởng nghiệp cũng như không trả nghiệp, nên được tự do. Vì vậy, tự tìm cách để có thức ăn.

Cũng nên biết: Loài Cô Hồn thích nhất là danh và thức ăn. Do vậy, loài này tìm đủ cách để có thức ăn và danh.

+/Năm là, thích sát hại sinh vật, sau khi chết, bị nghiệp kéo vào các loài Súc Sanh.

+/Sáu là, thích gây trọng tội, sau khi chết, bị nghiệp kéo vào các tầng Địa Ngục, tùy theo nghiệp nặng hay nhẹ của mình.

+/Bảy là, làm Thực Vật, đây là nghiệp chỉ dành riêng cho 4 dạng người sau đây:

1/- Tổ sư thiền: Những vị có nhiệm vụ dẫn Mạch nguồn Thiền tông, mình không có nhiệm vụ này, mà tự xưng mình là Tổ sư thiền, sau khi chết, vào làm Thực vật, để trả Nhân quả do mình lạm danh.

2/- Thiền sư: Những vị thông tất cả 9 pháp môn Thiền của Như Lai dạy. Không phải Thiền sư mà tự xưng mình là Thiền sư.

3/- Giảng sư: Những vị thông tất cả:

- Một là, Nhân sinh vũ trụ.

- Hai là, Thiên văn, Địa lý.

- Ba là, Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Ngôn ngữ, Xã hội.

- Bốn là, Hôn nhân gia đình.

- Năm là, tất cả các nghành nghề, như: Nông, Lâm, Ngư, v.v...

* Người nào được vậy, mới gọi là Giảng sư, còn không có đủ các phần nói trên mà tự xưng mình là Giảng sư.

- Nói tóm lại, ở trái đất này là nơi sanh ra Nhân quả, ai gây nghiệp gì thọ nhận quả nấy. Đây là Luật bất di bất dịch của trái đất này vậy.

Như Lai cũng dạy:

- Người tu theo đạo của Như Lai, thì phải sử dụng Tánh người đúng thời đúng lúc, không bừa bãi sử dụng Tánh người mà mang nghiệp vào thân!

☆Trước khi biết rõ con đường trở về Phật giới, thì phải rõ thông các đường còn luân hồi để chỉ cho người thân của mình biết 16 con đường luân hồi nơi trái đất và Tam giới này như sau:

+/Trước khi mình chết từ 1 đến 3 ngày, những hiện tượng sau đây là điềm báo trước cho mình biết sẽ luân hồi đi nơi nào trên trái đất hay Tam giới này. Từ cao nhất là cõi trời Vô Sắc, thấp nhất là tầng Địa Ngục thứ 18.

1/- Nhìn thấy màu trắng trong thật sáng, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên các cõi trời Vô Sắc.

2/- Nhìn thấy có 12 màu sắc lung linh rất đẹp, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên các cõi trời Hữu Sắc.

3/- Nhìn thấy có 12 màu sắc thanh tịnh rất đẹp, thường thấy những vị Phật đến rước mình, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên nước Cực Lạc.

4/- Nhìn thấy có 5 màu sắc rất đậm, báo hiệu người chết sẽ vãng sanh lên 1 trong 3 nơi như sau:

*5/- Nghe trong người mình rất mạnh, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương.

*6/- Nghe trong người mình rất khỏe, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Dục Giới.

*7/- Thường nhìn thấy các vị Thánh đến rước mình, báo hiệu mình vãng sanh vào cõi trời Ngọc Hoàng.

8/- Nhìn thấy có 3 màu sắc rất đậm, báo hiệu người chết sẽ sanh vào 1 trong 2 nơi như sau:

*9- Nhìn thấy các vị Thần đến rước mình, báo hiệu mình sẽ vào cõi Thần sinh sống.

*10- Nhìn thấy các Vị giàu sang đến rước mình, báo hiệu mình tái sanh được làm Người giàu sang.

12/- Nhìn thấy cha, mẹ hay người thân, báo hiệu mình trở lại Dòng tộc, để đi luân hồi trong Dòng tộc.

13/- Nhìn thấy các loài Cô Hồn đến rước mình, báo hiệu mình chết làm loài Cô Hồn.

14/- Nhìn thấy các loài Súc Sanh, báo hiệu mình đầu thai vào làm loài Súc Sanh.

15/- Nhìn thấy màn đen thật tối, báo hiệu mình vào các tầng Địa Ngục!

16/- Nhìn thấy cây nhiều, báo hiệu mình đầu thai vào làm loại Thực Vật.

* Người vào làm loài Thực Vật, khi mình gần chết mà không biết gì một thời gian ngắn hay dài.

Trên đây là các đường luân hồi.

☆Con đường trở về Phật giới như sau:

+/Một: Khi thân tứ đại của quý vị gọi là Sắc Thân.

+/Hai: Sắc Thân này tồn tại được là nhờ điện từ Âm Dương cuốn hút và luân chuyển, nên Thân tứ đại mới hoạt động được.

+/Ba: Điện từ Âm Dương này chính là Vỏ bọc tánh Người của quý vị đó.

+/Bốn: Khi Vỏ bọc tánh Người của quý vị không còn bao bọc Sắc Thân của quí vị nữa.

- Vỏ bọc tánh Người này co lại thành là “Trung ấm thân”, để chuyên chở những gì mà tánh Phật mượn Thân và Tánh người tạo ra.

+/Năm: Quý vị muốn trở về Phật Giới, đồng nghĩa, kể từ hôm nay, quý vị chỉ tạo công đức, còn nghiệp phước đức và ác đức không tạo nữa, để đường trở về Phật giới được sáng trưng, không còn thế lực nào ngăn cản được.

* Quý vị phải biết Quy luật Nhân quả luân hồi ở trái đất và Tam giới này chỉ có Âm và Dương:

1/- Âm thì ở nơi trái đất này, tùy theo Âm nhiều hay Âm ít.

2/- Dương thì ở nơi các cõi Trời hay nước Cực Lạc.

* Công đức là loại không Âm không Dương, tức nó không ở trái đất hay Tam giới này được, bắt buộc phải thoát ra ngoài Quy luật Nhân quả luân hồi của trái đất và Tam giới này để ra thế giới khác.

* Thế giới khác chứa công đức ở đâu?

- Là ở Phật giới đó.

Vì vậy, khi quý vị tạo công đức được thật nhiều rồi, thì tự do rời trái đất Nhân quả luân hồi này để trở về Phật giới.

Lý do gì được tự do?

- Quý vị nên biết, khi tánh Phật của quý vị vào thế giới loài người mượn thân và tánh người tạo công đức, phải có sự đồng ý của vị Trưởng Dòng tộc. Trưởng Dòng tộc mới đề cử 1 vị Thần thừa hành theo kiểm soát suy nghĩ và việc làm của tánh Phật mượn thân và tánh người.

Trưởng Dòng tộc có quy định như sau:

- Tánh Phật nào mượn thân và tánh người tạo được công đức nhiều, muốn mang công đức trở về thì được tự do trở về mà không cần từ giã Trưởng Dòng tộc.

Vì sao Trưởng Dòng tộc có quy định này?

- Vì tánh Phật nào mượn thân và tánh người tạo được nhiều công đức rồi, thì vị Trưởng Dòng tộc không dám nhìn công đức nên mới có quy định như vậy.

- Cũng vì nguyên lý này, mà vị Thần thừa hành cho tánh Phật được tự trở về Phật giới là vậy.

☆Đường về Phật giới công đức vô lượng:

- Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm.

- Quý vị có công đức thật nhiều, thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy.

- Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh, rất trong.

- Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị Thần và Dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó.

- Liền có 1 Hoa tiêu bằng điện từ Dương do vị Phật tạo ra để dẫn Trung ấm thân của quý vị trở về Phật giới.

 Từ lúc này, quý vị cứ theo Hoa tiêu này đến Trung tâm vận hành luân hồi đầu Hải Triều Dương để trở về Phật giới.

- Khi quý vị vào được Trung tâm vận hành luân hồi đầu Hải Triều Dương rồi. Trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương tự tan rã ra trở về với bản chất điện từ Âm Dương của nó.

- Phật nhãn, tánh Nghe, tánh Nói và tánh Biết của quý vị trở về bản gốc xưa, gọi là tánh Phật.

- Liền khi đó, điện từ Dương của Trung tâm vận hành luân hồi đầu Dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới.

- Khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới. Điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, liền định hình ra một “Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh”. Cũng từ trong Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một Kim Thân Phật được sinh ra. Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào Kim Thân Phật này, quý vị trở thành là vị Toàn năng Toàn giác, mà người ở trái đất này gọi là thành Phật.

☆ Đường về Phật giới: Công đức và phước đức bằng nhau:

- Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm.

- Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau, thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy.

- Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Thấy có vị Thần đứng kề bên nắm lấy Trung ấm thân của quý vị.

Vị Thần ấy liền hỏi:

- Muốn đi hưởng phước Dương hay muốn trở về Phật giới?

Nếu quý vị muốn trở về Phật giới thì nói với vị Thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát, thì vị Thần thả quý vị ra để trở về Phật giới.

Tuy vị Thần thả quý vị ra, muốn chắc ăn quý vị nên thử 3 lần như sau:

- Quý vị vừa rơi, thì có Hoa tiêu xuất hiện liền, quý vị thử 3 lần:

- Quý vị có ý niệm dừng lại, Hoa tiêu dừng lại, đây đúng là Hoa tiêu của 1 vị Phật. Còn nếu Hoa tiêu của vị Thần, quý vị dừng, nhưng Thần không biết, cứ dẫn đi, đây là Hoa tiêu giả.

- Quý vị nên thử 3 lần như vậy.

Còn quý vị cũng vừa rơi, Hoa tiêu cũng xuất hiện. Nhưng trong Hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó, đều là Hoa tiêu giả do vị Thần tạo ra, tuyệt đối không để ý đến. Một thời gian Hoa tiêu giả tự biến mất. Khi nào thấy Hoa tiêu thật sáng là của vị Phật tạo ra.

Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị Thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó.

Đường về Phật giới công đức ít, và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều:

- Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm.

- Quý vị có công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy.

- Khi thức dậy thấy:

+/Vị Thần đứng kế bên.

+/Dòng tộc đứng bao xung quanh.

Vị Thần nắm cứng quý vị lại:

1/- Không cho quý vị trở về Phật giới.

2/- Ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức Dương hay trả nhân quả nơi trái đất này.

Thời điểm này, bất ngờ quý vị hô to lên 1 tiếng “Buông”, tức khắc vị Thần buông Trung ấm thân của quý vị ra, là quý vị được rơi.

Hoa tiêu liền xuất hiện, quý vị cũng phải thử 3 lần như nói ở trên.

TRÍCH TRONG THIỀN TÔNG.

 
 

  

 

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 2 | Hôm nay: 73 | Hôm qua: 253 | Tổng truy cập: 634352
Đặt câu hỏi trực tuyến