CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

​-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn  

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.  

-Thiền tông không quán tưởng cầu  

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.​

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình thôi

Thôi đi tất cả luân hồi không theo.

 

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Nếu khắp trong mười phương đều có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, nếu suy nghĩ để tìm Phật tánh của mình, cũng không thể nào biết được.

Anh Chu Phú Ngoan cư ngụ tỉnh Bình Dương có hỏi Bác Nguyễn Nhân những câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

Câu 2: Ở trong phẩm phương tiện thứ hai có câu kệ trong kinh Đức Phật nói

 Giả sử đầy thế gian

Đều như Xá Lợi Phất

Cùng suy chung so lường

Chẳng lường được Phật trí

Chánh sử khắp mười phương

Đều như Xá Lợi Phất.

Và các đệ tử khác

Cũng đầy mười phương cõi

Cùng suy chung so lường

Cũng lại chẳng biết được

Thưa thầy! Có phải ý Đức Phật muốn nói nếu khắp trong mười phương đều có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, nếu suy nghĩ để tìm Phật tánh của mình, cũng không thể nào biết được phải không , thưa thầy?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

+ Đúng rồi !!

– Đức Phật dạy: Giả sử đầy thế gian này. Trí tuệ như là Xá Lợi Phất. Cùng chung suy nghĩ. Cùng chung suy lường. Cũng chẳng suy lường được trí của Phật. Cũng không hiểu được trí của Phật, tức Phật tánh biết. Giả sử, khắp mười phương đều biết như ngài Xá Lợi Phất. Giả sử, các đệ tử khác của Phật cũng đầy mười phương cõi. Cùng chung suy lường tánh biết của Phật, thì cũng chẳng biết được tánh của Phật biết.

– Câu này trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: Sự hiểu biết của Như Lai như là lá cây trong rừng vậy. Còn những gì mà Như Lai dạy các Môn đồ, chỉ là nắm lá trong tay của Như Lai thôi.

Câu 3: Cũng ở phẩm phương tiện. Đức Thế Tôn nói bài kệ

Thôi thôi chẳng nên nói

Pháp ta diệu khó nghĩ

Những kẻ tăng thượng mạn

Nghe ắt không kính tin

Dạ thưa thầy, Tăng Thượng Mạn Đức Phật chỉ cho ai ạ?

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

Tăng thượng mạn là những vị Tăng:

– Tăng tu không tu chứng được gì, cho là Tăng tu đã chứng.

– Tăng tu không tu đắc được gì, cho là Tăng tu đã đắc.

– Tăng tu không tu chưa Giác Ngộ, cho là Tăng tu đã Giác Ngộ.

– Tăng tu không tu Giải Thoát, cho là Tăng tu đã Giải Thoát.

Câu 4: Ở phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7, Đức Phật có nói đến Ngài thứ 16 chính là ta, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở cõi nước ta bà.

Thưa thầy! Có phải Đức Phật nói ẩn ý số 16 là tánh người phải không ạ

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

Ẩn ý câu này Đức Phật dạy:

Như Lai sử dụng 16 thứ tánh của con Người, làm phương tiện để dạy công thức Giải Thoát.

Nhờ 16 thứ tánh Người này, mà Như Lai đưa ra nhiều ví dụ, để các Môn đồ nghe và biết những gì mà Như Lai dạy về Phật tánh và công thức Giải Thoát.

Câu 5 : Cũng ở phẩm Hóa Thành Dụ, trong kinh có câu kệ:

Nói kinh Pháp hoa này

Kệ nhiều như hằng sa

Thưa thầy! Có phải Đức Phật muốn nói, hễ ai nhận được tri kiến Phật của mình cũng phải lưu xuất ra kệ, nên Đức Phật mới nói như vậy phải không ạ

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

Khi pháp môn Thiền Tông được công bố ra, thì Người ngộ Thiền viết ra câu kệ rất nhiều. Kệ nhiều như cát sông Hằng vậy!

Câu 6: Trong phẩm Hiện Bửu Pháp, Đức Phật nói “ Lúc bấy giờ có tháp bằng bảy báu

Dạ thưa thầy! Có phải Đức Phật nói bảy chân như, như trong sách thầy viết không ạ: Đất, nước, gió, lửa, điện từ âm dương, tánh Phật, điện từ quang không ạ

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

+ Đúng rồi!!

– Khi Thiền Tông ra đời, cốt yếu là dạy 7 chân như ở Trái đất này:

1/ Thân Người do duyên hợp có Đất.

2/ Thân Người do duyên hợp có Nước.

3/ Thân Người do duyên hợp có Gió.

4/ Thân Người do duyên hợp có Lửa.

5/ Thân Người do duyên hợp có Điện từ Âm Dương.

6/ Thân Người do duyên hợp có tánh Phật.

7/ Thân Người do duyên hợp có Điện từ Quang.

Mà trong kinh gọi là Thất Bảo, tức 7 thứ quý.

Câu 9 :Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, Đức Phật nhắc đến ba lần các Ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai– Tại sao, Đức Phật phải nói đến ba lần như vậy thưa thầy

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

* Đức Phật dạy người tu theo đạo Phật, phải có 3 phần kiến thức, gồm:

– Phần 1: Người này phải có trí tuệ thật sáng suốt.

– Phần 2: Người này phải tìm hiểu thật rõ ràng.

– Phần 3: Người này tuyệt đối không mê tín dị đoan.

* Khi Người tu theo đạo Phật mà có 3 phần kiến thức này rồi, thì ngày nào cũng lập đi lập lại 3 lần như vậy.

+ Để chi vậy?

– Khi người tu thuộc rồi, thì Pháp Trần này nó hiện ra, được 3 cái lợi:

• Lợi thứ nhất: Các loài Cô Hồn không dụ mình tu theo: đạo Cúng, đạo Cầu, đạo Lạy, đạo Xin, đạo làm Nô Lệ, đạo làm Phép, đạo làm Bùa V.v…

• Lợi thứ hai: Không mất thời gian đi nghe mấy ông thầy giảng đạo Tào lao!

• Lợi thứ ba: Không mất tiền vô cớ!

Câu 10 :Thầy cho con hỏi trong kinh thường nói "vô sanh Pháp nhẫn" là gì ạ?” Vô sanh” thì con hiểu không sanh còn “ Pháp nhẫn “ là gì , xin thầy khai thị cho con? Con xin cảm ơn thầy!

Bác Nguyễn Nhân trả lời:

1/ Vô Sanh: Tức đến nơi không còn sinh tử. Đó là nơi Phật giới.

2/ Pháp nhẫn: Tức nghe pháp môn Giải Thoát mà không kiên nhẫn nghe, đương nhiên phải bỏ nửa đường, thì không trở về Vô Sanh được!

Trích "Đấng Chí Tôn? Sao đạo Phật lập ra ở TĐ này rất khó? " ngày 5/11/2021

Từ khóa:

Bản quyền thuộc về: CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
Website: https://www.chuatandieu.com - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 5 | Hôm nay: 274 | Hôm qua: 342 | Tổng truy cập: 986204
Đặt câu hỏi trực tuyến